fbpx

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo “Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” Olimedica Centrum Medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe jest:

Olimedica Izabela Żmudzińska ul Krzywoustego 9-10 (CHR Kupiec), 70-250 Szczecin, Polska tel.: 793138757 e-mail: info@olimedica.pl

2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy w związku z rejestracją do centrum w celu wykonania usługi medycznej.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjenta przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych oraz powiadamiania o terminach wizyt w formie telefonicznej, mailowej lub sms-owej.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w trym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat.

6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu oraz prawo do bycia zapomnianym (wyłącznie wtedy gdy w przychodni poza rejestracją nie odbyła się żadna udokumentowana wizyta).
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 pkt. b/c/d/e/f RODO, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 25). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie świadczeń medycznych.

 

Monitoring wizyjny w Centrum Medycznym Olimedica

Informujemy, że teren oraz obszar Centrum Medycznego Olimedica objęty jest monitoringiem wizyjnym. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych, przetwarzanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego jest Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie (70-250), przy ul. Krzywoustego 9-10.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, chyba że Centrum Medyczne Olimedica będzie zobowiązywana do ich przechowywania przez dłuższy okres na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Przebywanie w Centrum Medycznym Olimedica  jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!