Regulamin konkursu

„Złóż życzenia na Dzień Matki i wygraj voucher!!”

 

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

1.Organizatorem konkursu „Złóż życzenia na Dzień Matki i wygraj voucher!”, zwanego dalej tylko konkursem, jest Olimedica Centrum Medyczne z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Narutowicza 13E, 70-240 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179, zwanym dalej „Organizatorem”.      

 

 

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę konkursu.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach od 26.05.2017 r. od godz. 0:00 do 26.05.2017 r. do godz. 23:59.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. 

  § 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

   

 1. Aby otrzymać nagrodę, należy napisać komentarz na profilu facebookowym Olimedica https://www.facebook.com/OliMedicaCentrumMedyczne/ 

  § 3 Nagrody i sposób ich wydania

   

 1. Nagrodami w konkursie są 3 vouchery na konsultację medyczną w Olimedica Centrum Medyczne, każdy o wartości 120 PLN brutto, fundowane przez Firmę.
 2. Za techniczne wydanie nagród odpowiada Organizator.
 3. Nagrody zostaną przekazane laureatom drogą mailową.
 4. W przypadku nie odebrania nagrody w wyznaczonym terminie laureat nie może rościć praw do jej odbioru.
 5. Nie ma możliwości zamiany żadnej z nagród na jej równowartość w pieniądzu.
 6. Procedura wyłaniania laureata jest protokołowana po jej zakończeniu. 

  § 4 Procedura przyznania nagrody

   

  W trakcie trwania konkursu nastąpi procedura przyznania nagrody według poniższych zasad:

 1. trzy pierwsze osoby, które napiszą komentarz zostają laureatem. 

  § 5 Postępowanie reklamacyjne

   

 1. Reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: Olimedica Centrum Medyczne ul. Narutowicza 13E, 70-240 Szczecin.
 2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

  § 6 Ochrona danych osobowych

   

 1. Uczestnicy konkursu wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydanie nagrody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust.1 będzie odbierane w trakcie wręczania nagrody, o której mowa w § 3.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie od udziału w konkursie przez uczestnika.
 5. Dane osobowe przekazane Olimedica Centrum Medyczne przez uczestników konkursu organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów. 

  § 7 Postanowienia końcowe

   

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
  Nad prawidłowością realizacji konkursu czuwa Komisja Konkursowa, której skład jest powoływany przez Organizatora.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie firmy Olimedica Centrum Medyczne oraz na stronie internetowej www.olimedica.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszeniakonkursu z ważnych przyczyn.

   

   

   

 

 

 

Kontynując, zgadzasz się na używanie plików typu cookies Więcej informacji

Witryna olimedica.pl wykorzystuje pliku typu "cookies" w celu zapewnienia poprawnego wyświetlania strony dla wszystkich urządzeń, poprawnej realizacji dostarczanych informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

Zamknij


Nasz adres
Centrum Medyczne Olimedica
CHR Kupiec I piętro
ul. Krzywoustego 9-10
70-250 Szczecin
Rejestracja
pon. - pt. od 9 do 18
sob. od 9 do 14
+48 91 307 80 29
+48 793 138 757
info@olimedica.pl

Znajdź nas
facebook   google plus   You Tube   twitter   instagram