fbpx 10129

REGULAMIN KONKURSU – Bezpłatne Zabiegi laseroterapii

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest przez jest Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179, zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród głównych (dalej jako: „Zabiegi”) jest Organizator.
3. Konkurs trwa od 01.02.2020r. od godziny 13:00 do 5.02.2020r. do godziny 15:00
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przedmiotem Konkursu jest wybranie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu 6 osób (słownie: sześć) laureatów nagrody głównej.
7. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

1)Należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 01.02.2020r. na fan page`u Olimedica Centrum Medyczne ( wybrane z dostępnych w konkursie zabiegów laseroterapii.
2)Wypełnić formularz znajdujący się pod adresem http://olimedica.pl/formularz-konkurs-laseroterapia
2) Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy i wybrać dowolną liczbę dostępnych zabiegów z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać maksymalnie 4 zabiegi.

3) Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej „Komisją Konkursową”). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:
a)nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b)wyłonienie laureatów na podstawie najlepszego dopasowania Uczestnika do zabiegu.
c)rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

4) Uczestnik Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu. W celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w ankiecie publikacji przez Organizatora na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata.

5)Uczestnik może ponadto wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na rzecz Fundatora dla jego własnych celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej przez Fundatora na wskazany przez Uczestnika adres elektroniczny.

6)Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z wymagań przedstawionych powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

III. Zasady Konkursu
1. Uczestnik oświadcza, że:
1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku i wypowiedzi oraz wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku, głosu i wypowiedzi przez Organizatora w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego zdjęcia , filmu , głosu wprowadzania do pamięci komputera,
c) wprowadzania zdjęcia do własnych baz danych
d) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, filmu, głosu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
2) udziela zgody na rozpowszechnianie zdjęcia, filmu, głosu na warunkach opisanej powyżej licencji, według wyboru Organizatora także bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko Uczestnika.
2. Udostępniając zdjęcie, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:
1) dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego zdjęcia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia na stronach internetowych Organizatora z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.
2)  upoważnienie Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179 do korzystania ze zdjęcia w zakresie uzyskanej licencji.

IV. Powiadomienia o wynikach Konkursu

1. Informacje o wyłonionych zwycięzcach Konkursu, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na stronie oraz fan page’u Olimedica Centrum Medyczne do 05.02.2020 r. do godziny 16:00.
2. O przyznaniu Nagród, Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem bądź telefonicznie w ciągu 24 godzin od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym w ankiecie. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia II etapu Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 2 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu Laureat utraci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa przyzna ją kolejnemu Uczestnikowi.

V. Nagrody główne

1. Głównymi nagrodami dla Uczestnika konkursu są:
1) Zabieg laserowej epilacji wąsika uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg epilacji wąsika w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.
2) Zabieg laserowej epilacji łydek uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg epilacji łydek w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.
3) Zabieg laserowej epilacji pach uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg epilacji pach w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.
4) Zabieg laserowej epilacji torsu uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg epilacji torsu w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.
5) Zabieg laserowej epilacji pleców uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg epilacji pleców w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.
6) Zabieg laserowej epilacji bikini uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg epilacji okolic bikini w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.
7) Zabieg fotoodmładzania z wykorzystaniem lasera uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg fotoodmładzania w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.
8) Zabieg redukcji aktywnego trądzika laserem uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg redukcji aktywnego trądzika w terminie 06.02.2020r. lub 07.02.2020r.

2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania maksymalnie 4 zabiegów.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna nie może przenieść praw do nich na osoby trzecie.
5. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna, ma prawo zrzec się prawa do nich, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody głównej, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu ich.
7. Pozostali Uczestnicy, którzy spełnią zasady konkursu otrzymają rabat w wysokości 20% na jeden odpłatny, wybrany przez siebie zabieg laseroterapii u Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji przez Organizatora na stronie oraz fan page’u imienia i nazwiska Uczestnika  –  Laureata, a także realizacji Nagrody głównej, rozpatrywania reklamacji oraz rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych.
2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
4.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych informacji o przeciwwskazaniach do zabiegów laseroterapii.
7.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
8.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
9.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
10.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Nad prawidłowością realizacji konkursu czuwa Komisja Konkursowa, której skład jest powoływany przez Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn.
15.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt