fbpx

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs ,,Urodzinowy konkurs”, organizowany jest przez Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179, zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody głównej (dalej jako: „Nagroda główna”) oraz nagród dodatkowych jest Organizator.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.12.2018r. i trwa do dnia 06.01.2019 r. do godziny 14:59:59. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. 

Etap I potrwa do 31.12.2018 r. do godziny 14:59:59

Etap II potrwa do 6.01.2019 r. do godziny 14:59:59

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, na fan page’u Facebook oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.olimedica2.prohost.pl/news/urodzinowy-konkurs-olimedica/

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu 1 (słownie: jednego) laureata nagrody głównej oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród dodatkowych (zwany dalej „Laureatami”).

7. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) jest osobą fizyczną
2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

II. Zasady Konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:
1) I etap w dniach 12.12.2018 – 31.12.2018, uczestnik konkursu musi:
1. Wstawić w komentarzu pod postem konkursowym kreatywne zdjęcie, filmik, gif itp. z napisem #Olimedica (napis może być wykonany dowolną techniką. np. rysunek, układanka).
2. W tym samym komentarzu należy zaprosić 5 (pięć osób) do wspólnej zabawy na zasadzie oznaczenia osoby. 
3. Polubić profile FB Olimedica Centrum Medyczne i Luxury Apartments Baltic Polanki – Luksusowe Apartamenty w Kołobrzegu
4. Wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną pod adresem: https://goo.gl/forms/M55DQ5OIDMdijqGO2

Do drugiego etapu mogą zostać zakwalifikowane 3 osoby, których komentarz zdobył najwięcej odpowiedzi – jednak nie mniej niż 30 odpowiedzi.

Wyjaśnienie z dnia 31.12.2018r. – jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi pod komentarzem.

 

2) II etap w dniach 1.01.2019 – 06.01.2019 – 3 (trzech) wyłonionych uczestników zbiera odpowiedzi pod komentarzami
Uczestnik z największą liczbą odpowiedzi na swój komentarz w dniu 6.01.2019 r. o 14:59:59 zostanie laureatem nagrody głównej.

Wyjaśnienie z dnia 31.12.2018r. – jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi pod komentarzem.

4) Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej „Komisją Konkursową”). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:a)nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b)wyłonienie laureatów na podstawie zliczonej liczby odpowiedzi pod komentarzem
c)rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

5) Uczestnik Konkursu za pośrednictwem ankiety musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji przez Organizatora na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata.

6)Uczestnik musi ponadto wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym na rzecz Organizatora dla jego własnych celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres elektroniczny.

7)Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z wymagań przedstawionych powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

III. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

1. Udostępniając na fan page’u Olimedica Centrum Medyczne komentarza z materiałem (zdjęciem, filmem, gifem), Uczestnik oświadcza, że:
1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania do pamięci komputera,
c) wprowadzania Materiału do własnych baz danych
d) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
2) udziela zgody na rozpowszechnianie Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji, według wyboru Organizatora także bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko Uczestnika.

2. Udostępniając Materiał, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:
1) dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia na stronach internetowych Organizatora z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.
2) upoważnienie Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179 do korzystania z Materiału w zakresie uzyskanej licencji.

IV. Powiadomienia o wynikach Konkursu

1. Informacje o osobach wyłonionych w I etapie Konkursu, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na stronie oraz fan page’u Olimedica Centrum Medyczne do 31.12.2018 r. do godziny 20:00.

2. O przyznaniu Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych, Organizator poinformuje na fan page’u Olimedica Centrum Medyczne w ciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia II etapu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu Laureat utraci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa przyzna ją kolejnemu Uczestnikowi.

 

V.. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe

1. Nagrodą główną dla Uczestnika z największą ilością odpowiedzi pod komentarzem jest:
1) voucher o wartości: 800 zł (słownie: osiemset złotych) uprawniający Laureata do skorzystania z następujących usług: 2 dniowy (2 noce) nocleg dla 2 osób w apartamencie w Luxury Apartments Baltic Polanki w Kołobrzegu wraz z nieograniczonym dostępem do strefy Welles oraz bezpłatnym parkingiem. Laureat musi wykorzystać voucher w okresie 2 miesięcy od uzyskania tytułu Laureata, w konkretnym ustalonym z organizatorem terminie. Termin pobytu w apartamencie musi zostać ustalony z Organizatorem w ciągu dwóch tygodni od momentu uzyskaniu tytułu Laureata.
2) dodatkowa nagroda pieniężna – wysokości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych).

2. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane osobom wyłonionym w drugim etapie według schematu:
II miejsce – uczestnik z drugą największą liczbą odpowiedzi pod komentarzem:
1) voucher o wartości 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) uprawniający Laureata do skorzystania z następujących usług: dowolna kroplówka witaminowa wykonywana w Olimedica Centrum Medyczne w okresie 2 miesięcy od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
2) dodatkowa nagroda pieniężna – wysokości 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych).
III miejsce – uczestnik z trzecią największą liczbą komentarzy pod zdjęciem:
1) voucher o wartości 120 (słownie: sto dwadzieścia złotych) uprawniający Laureata do skorzystania z następujących usług: dowolna Konsultacja specjalistyczna wykonywana w Olimedica Centrum Medyczne w okresie 2 miesięcy od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
2) dodatkowa nagroda pieniężna – wysokości 13 zł (słownie: trzynaście złotych).

3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub nagroda dodatkowa nie może przenieść praw do nich na osoby trzecie.

7. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub nagrody dodatkowe ma prawo zrzec się prawa do nich, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody głównej lub nagrody dodatkowej, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu ich.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji przez Organizatora na stronie oraz fan page’u imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu laureata, a także realizacji Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych, rozpatrywania reklamacji oraz rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych.

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Nad prawidłowością realizacji konkursu czuwa Komisja Konkursowa, której skład jest powoływany przez Organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn.

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt