fbpx

I Postanowienia ogólne

      1.Dni Otwarte CM Olimedica, zwane dalej Dniami Otwartymi organizowane są przez Olimedica Izabela Żmudzińska   z    siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP    8522183914, REGON 812036179, zwanym dalej „Organizatorem”.

 1. Dni Otwarte CM Olimedica odbędą się dnia 23 marca 2019 r w godzinach od 9 do 15.
 2. Informacje na temat Dni Otwartych dostępne są w siedzibie Organizatora, fan page’u Facebookowym oraz na stronie internetowej pod adresem badania.olimedica.pl
 3. Dni Otwarte są organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 • Dni Otwarte pozwalają skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz badań u eksperta doktora Aleksandra Żmudzińskiego oraz innych specjalistów – rehabilitanci, trycholodzy, protetycy słuchu.
 • Dni Otwarte obejmują również pokaz pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych oraz EEG Biofeedback.
 • Godziny badań dostępne są na stronie badania.olimedica.pl. Godziny pokazów będą podawane na bieżąco w trakcie Dni Otwartych. Godziny badań oraz pokazów mogą ulec zmianie.
 • W trakcie Dni Otwartych przeprowadzony będzie konkurs. W przypadku przeprowadzania Konkursu z nagrodami zostanie on przeprowadzony na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 1. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszone poprzez publiczne anonse i indywidualne zaproszenia zostały całe rodziny, a szczególnie osoby cierpiące na bezdech senny, osoby z problemem wypadania włosów, osoby z problemem narządu ruchu czy z problemem ze słuchem. Badania będą wykonywane przez doświadczonych specjalistów, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.
 2. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Dniach Otwartych Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia wskazanymi w Regulaminie.
 3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyrażą zgodę na utrwalenie wizerunku w celach przeprowadzenia i udostępnienia w przekazach medialnych, w tym w Internecie relacji z wydarzenia. Uczestnik może ponadto wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym na rzecz Organizatora dla jego własnych celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres elektroniczny.II. Zasady Dni Otwartych CM Olimedica
  1. Uczestnicząc w Dniach Otwartych oraz w przypadku udostępnienia na fan page’u Olimedica Centrum Medyczne wizerunku Uczestnika utrwalonego w związku z jego udziałem w Dniach Otwartych (np. w formie postu), Uczestnik oświadcza, że:
  1)      udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku i wypowiedzi oraz wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku, głosu i wypowiedzi przez Organizatora w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na następujących polach eksploatacji:
  a) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego zdjęcia , wprowadzania do pamięci komputera,
  c) wprowadzania zdjęcia do własnych baz danych
  d) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
  e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
  f) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
  2) udziela zgody na rozpowszechnianie zdjęcia na warunkach opisanej powyżej licencji, według wyboru Organizatora także bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko Uczestnika.
 4. Udostępniając zdjęcie, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:
  1) dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego zdjęcia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia na stronach internetowych Organizatora z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.
  2)  upoważnienie Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179 do korzystania ze zdjęcia w zakresie uzyskanej licencji.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Dni Otwartych, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z wydarzeniem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji przez Organizatora na stronie oraz fan page’u imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera lub Laureata, a także realizacji Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych, rozpatrywania reklamacji oraz rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych.   
 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w badaniach i konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty Dni Otwartych.
 7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Dni Otwartych, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej oraz innych zdarzeń niezależnych od Organizatora, w tym np. brak możliwości kontaktu Uczestnika z umówionym specjalistą.
 9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Dni Otwartych.
 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Nad prawidłowością realizacji konkursu czuwa Komisja Konkursowa, której skład jest powoływany przez Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Dni Otwartych i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Dni Otwartych, badań, pokazów i konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn.

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt