fbpx

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO OLIMEDICA

 1. Postanowienia ogólne w szczególności: podstawa działania, oznaczenie podmiotu leczniczego, siedziba, miejsce udzielania świadczeń, cele i zadania oraz rodzaj wykonywanej działalności.
 2. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego; organizacja oraz zadania jednostki
  i komórek organizacyjnych.
 • Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego.
 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 3. Prowadzenie dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
 • Prawa i obowiązki pacjenta.
 • Zasady współpracy z lekarzami.
 1. Bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w podmiocie leczniczym.
 3. Reklamacje, skargi i wnioski.
 • Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Podstawa działania

Olimedica Izabela Żmudzińska jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególności:
 2. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ;
 3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. wpisu Podmiotu Leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

Nr księgi rejestrowanej: W – 32- 000000189166

Organ rejestrowy: Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie

Data wpisu do rejestru: 02-01-2017 r.;

 1. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

2. Oznaczenie podmiotu leczniczego

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą działa pod nazwą: Olimedica Izabela Żmudzińska.
 2. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: Olimedica

3.Regulamin Organizacyjny

Niniejszy Regulamin Wewnętrzny podmiotu wykonującego działalność leczniczą zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Olimedica Izabela Żmudzińska, a w szczególności:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Podstawa działania i oznaczenie podmiotu leczniczego.
 3. Siedziba podmiotu leczniczego.
 4. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. Cele i zadania podmiotu.
 6. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 7. Strukturę organizacyjną podmiotu.
 8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 9. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym ogólne zakresy obowiązków, wymagania oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami lub komórkami.
 10. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 11. Prowadzenie dokumentacji w podmiocie medycznym oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej;
 12. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
 13. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
 14. Prawa i obowiązki pacjenta.
 15. Zasady współpracy z lekarzami.
 16. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego.
 17. Przetwarzanie danych osobowych w podmiocie leczniczym.
 18. Tryb składnia skarg i wniosków.
 19. Bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego.
 20. Postanowienia końcowe.

4. Siedziba i obszar

 1. Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Olimedica Izabela Żmudzińska, ul. Krzywoustego 9-10, 70-240 w Szczecinie.
 2. Obszarem działania jest terytorium Polski i kraje UE.

5. Miejsce udzielania świadczeń.

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Olimedica, mieszczące się pod adresem: Szczecin, ul. Krzywoustego 9-10
 2. Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

6. Cele i zadania podmiotu

 1. Celem działalności Olimedica jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych – leczniczych usług specjalistycznych, diagnostykę i leczenie chrapania wykorzystując najnowsze małoinwazyjne, ambulatoryjne metody leczenia – metodę radiochirurgii Celon, kriochirurgii, snoreplastykę jak również promocją zdrowia, propagowaniem zachowań prozdrowotnych, prowadzeniem szkoleń dla lekarzy w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych specjalistów.
 2. Olimedica zapewnia wykonywanie powyższych świadczeń opieki zdrowotnej przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, wykwalifikowanych specjalistów oraz wyszkolony personel pomocniczy.
 3. Zadaniem podmiotu leczniczego jest w szczególności:
 4. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,
 5. udzielanie indywidualnych konsultacji i porad,
 6. działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia,
 7. zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej,
 8. rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia,
 9. stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 10. przestrzeganie etyki zawodowej,
 11. zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,
 12. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości,
 13. udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta.

7.  Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia obejmują świadczenia zdrowotne z zakresu:

 1. laryngologii,
 2. diagnostyki i leczenia chrapania oraz bezdechu sennego,
 3. chirurgii,
 4. otorynolaryngologii,
 5. ortopedii,
 6. rehabilitacji,
 7. medycyny estetycznej,
 8. chirurgii estetycznej,
 9. kosmetologii,
 10. dietetyki,
 11. psychologii,
 12. punktu pobrań,
 13. promocja zdrowia,
 14. propagowanie zachowań prozdrowotnych,
 15. prowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych specjalistów.

 

II. STRUKTURA PODMIOTU LECZNICZEGO; ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA JEDNOSTKI I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

8. Struktura organizacyjna

 1. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego Olimedica stanowią:
 • Jednostka organizacyjna podmiotu leczniczego – Olimedica mieszcząca się w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 9-10 reprezentowana przez Izabelą Żmudzińską.
 • Pełnomocnik ds. SZJ
 • Komórki Organizacyjne
 1. Rejestracja
 2. Dział Medyczny
 3. Dział Kosmetologiczny

 

 

 1. Komórki organizacyjne – poradnie specjalistyczne i gabinety diagnostyczno- zabiegowe udzielają świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie danej dziedziny medycyny.
 2. Komórki organizacyjne oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 3. Komórki organizacyjne mieszczą się w Olimedica w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 9-10.

III.   SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PODMIOTU  LECZNICZEGO

 

9. Kierowanie Podmiotem oraz współdziałanie wewnątrz podmiotu

 1. Nadzór merytoryczny nad działaniem komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk udzielających świadczeń zdrowotnych sprawuje właściciel podmiotu leczniczego Olimedica Izabela Żmudzińska będąca Kierownikiem.
 2. Kierownik podmiotu wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 3. Kierownik podmiotu kieruje podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
 4. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik bądź inna wskazana osoba na podstawie stosownych umów lub pełnomocnictw.

10. Zadania Kierownika i komórek organizacyjnych

 

Do zadań Kierownika należy:

 1. Kierowanie działalnością podmiotu wykonującego działalność leczniczą podmiotu leczniczego,
 2. Reprezentowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz,
 3. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania podmiotu
  i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności,
 4. Ustanawianie wewnętrznych aktów normatywnych,
 5. Prowadzenie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotu leczniczego,
 7. Nadzorowanie i koordynowanie pracy bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych,
 8. Prowadzenie nadzoru nad zapewnieniem ciągłości pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem zastępstw na czas nieobecności pracownika,
 9. Podpisywanie pism delegowanych na zewnątrz, w tym:
 10. organów administracji państwowej,
 11. będących umowami formalno-prawnymi, zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi, kadrowo-płacowymi,
 12. do użytku wewnętrznego, w tym:
 • zarządzenia regulujące podstawowe problemy, wymagające trwałych ustaleń w oparciu o jednolite zasady oraz problemy jednorazowe,
 • polecenia służbowe o charakterze jednorazowym ściśle adresowanym, zabezpieczające wykonanie zadań,
 • pisma ogólne, podające określone fakty i informacje do wiadomości pewnej kategorii adresatów (komunikaty, zawiadomienia, itp.),
 • instrukcje, wytyczne, procedury, regulaminy, będące przepisami ustalającymi szczegółowe zasady i tryb postępowania.
 1. Współpraca ze Specjalistą ds. BHP i Księgową,
 2. Nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zapewnienie pracownikom szkolenia w tym zakresie,
 3. Przekazywanie dokumentów do innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych lub instytucji na ich żądanie i czuwanie nad zwrotem tych dokumentów,
 4. Nadzorowanie terminowości przeprowadzania badań okresowych pracowników oraz badań pracowników dla celów Sanepid,
 5. Dbanie o podnoszenie kwalifikacji personelu,
 6. Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków od Pacjentów.

 

Do zadań Rejestratorki należy:

 1. Rejestrowanie pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznego, strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. Zakładanie dokumentacji historii zdrowia i choroby, wyjmowanie dokumentacji zgłaszających się pacjentów, porządkowanie i umieszczanie jej w kartotece po zakończeniu przyjęć przez lekarza,
 3. Udzielanie osobom zgłaszającym się wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz o rodzajach i warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych,
 4. Sprawdzanie uprawnień do świadczeń zgłaszających się osób,
 5. Kierowanie zgłaszających się i odnoszenie ich dokumentacji do właściwych gabinetów,
 6. Gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie dokumentów oraz prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej,
 7. Prowadzenie terminarza przyjęć pacjentów, którym wyznacza się terminy przyjęć,
 8. Ścisła współpraca z lekarzami i personelem medycznym w celu regulowania przyjęć zgłaszających się Pacjentów,
 9. Czuwanie nad stanem wyposażenia gabinetów w druki i inne materiały biurowe,
 10. Zgłaszanie zapotrzebowania na druki i inne materiały biurowe do Właściciela podmiotu,
 11. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań oraz zbieranie i opracowywanie danych statystycznych związanych z działalnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 12. Przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych,
 13. Zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób niepowołanych,
 14. Dbanie o porządek i zabezpieczenie miejsca pracy,
 15. Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji medycznych,
 16. Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 17. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P. Poż. oraz regulaminu organizacyjnego,
 18. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych niniejszym zakresem.

 

Do zadań Lekarza należy:

 1. Wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza,
 2. Prowadzenie leczenia,
 3. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta,
 4. Właściwe i racjonalne gospodarowaniem lekami i materiałami medycznymi.,
 5. Dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu medycznego,
 6. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości udzielanych świadczeń,
 7. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta,
 8. Współdziałanie z innymi pracownikami zatrudnionymi w placówce w zakresie organizacji pracy, opieki nad pacjentem,
 9. Ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
 10. Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 11. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P. Poż. oraz regulaminu organizacyjnego,
 12. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Właściciela podmiotu, a nie objętych niniejszym zakresem.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

11. Organizacja świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:
 • prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 • wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;
 • zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego;
 • zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.
 1. Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia ambulatoryjne obejmują świadczenia zdrowotne z zakresu: laryngologii, chirurgii, ortopedii, rehabilitacji, medycyny estetycznej, chirurgii estetycznej, kosmetologii, dietetyki, psychologii, punkt pobrań jak również: promocja zdrowia, propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz organizowanie, prowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych specjalistów z zakresu kompetencji miękkich.

12. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie regulowany jest wymogami Ustawy o działalności leczniczej, Regulaminu organizacyjnego, umów cywilnoprawnych zawartych z ubezpieczycielami oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotu leczniczego jako podwykonawcy.
 2. W podmiocie świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
 3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Pomieszczenia oraz wyposażenie podmiotu leczniczego w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.

 

 

13. Godziny otwarcia

 1. Olimedica jest czynna od poniedziałku do soboty.
 2. Informacje o godzinach otwarcia Olimedica są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie Olimedica oraz na stronie internetowej www.olimedica.pl.
 3. Olimedica zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy podmiotu leczniczego.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Olimedica w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem rejestracji.

14. Rejestracja

 1. Rejestracja odbywa się w godzinach pracy podmiotu, osobiście (bądź przez członków rodziny lub osoby trzecie), telefonicznie oraz internetowo przez serwisy i aplikacje.
 2. Rejestracja pacjentów oraz umawianie terminów należy do zadań personelu Olimedica tj. rejestratorek. Rejestratorki ustalają termin wizyty lub zabiegu wg. kolejności zgłaszania się pacjentów, w sposób dostosowany do kalendarza wizyt lub zabiegów, prowadzonego przez poszczególnych lekarzy oraz godzin pracy Olimedica.
 3. Pacjent zgłaszając się do Olimedica w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie dokument potwierdzający tożsamość tj.
 4. dowód osobisty,
 5. paszport,
 6. karta pobytu,
 7. legitymacja szkolna lub studencka,
 8. książeczka zdrowia.
 9. Rejestracja pacjenta odbywa się w poszanowaniu jego godności oraz zachowania prawa do prywatności.
 10. Rejestratorka na życzenie pacjenta powinna udzielić informacji dotyczących zakresu usług świadczonych przez Olimedica, osób udzielających konsultacji i wykonujących zabiegi oraz zakresu ich specjalizacji, najbliższych terminów wizyt i zabiegów, a także informacji dotyczących aktualnie obowiązującego standardowego cennika usług.
 11. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych płatnych wg ustalonego cennika.
 12. Cennik za świadczenia zdrowotne jest dostępny dla pacjentów w Rejestracji oraz na stronie internetowej https://olimedica.pl/
 13. Olimedica zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za świadczenia zdrowotne.
 14. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
 15. Podana, umówiona godzina rozpoczęcia świadczenia jest godziną planowaną, która jednak z uwagi na specyfikę pracy placówki, obsługi pacjentów, jak i charakter pracy lekarzy może ulec nieznacznej zmianie.
 16. Nie jest dopuszczalna zamiana przez pacjenta usługi na inną bez zgody Olimedica.
 17. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
 18. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem wykonania przez Olimedica usługi jest wyrażenie przez pacjenta pisemnej zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez Olimedica. Wyrażenie pisemnej zgody wymagane jest przed wykonaniem każdego zabiegu, również w sytuacji, gdy Pacjent przechodzi terapię składającą się z serii zabiegów.
 19. Zgodę na zabieg może wyrazić pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 20. W przypadku pacjentów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica.
 21. W przypadku pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego/rodzica małoletniego pacjenta. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
 22. W przypadku pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany zarówno przez małoletniego pacjenta, jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
 23. Olimedica zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach:
 24. Gdy pacjent nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 25. Jeżeli stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Olimedica wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną usługą lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usługi.
 26. Jeżeli pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu Olimedica co do konieczności przygotowania się w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich we wskazanym terminie.
 27. Jeżeli w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danej usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym lub zdrowotnym.
 28. Jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności nie wyrazi zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej lub też odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usługi przez Olimedica bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy w Olimedica.
 29. Pacjent nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

15. Płatności za świadczenia zdrowotne

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot Leczniczy są dla pacjenta odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat z wyjątkiem świadczeń zdrowotnych udzielanych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia – patrz § 16.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie Leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Wysokość aktualnych opłat określa cennik, znajdujący się na stronie www.olimedica.pl. Informacje na temat cen można też uzyskać u pracownika rejestracji.
 4. Płatności za usługi realizowane w Olimedica dokonywane są przez pacjentów w dniu ich wykonania, chyba, że strony postanowią inaczej.
 5. Wszelkie płatności realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową), BLIK-iem lub przelewem na wskazany rachunek wraz z ustaleniem terminu płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.
 6. Potwierdzeniem zakupu usługi w Olimedica jest wystawiany paragon lub faktura VAT.
 7. Pacjent zobowiązany jest przed wizytą do zapoznania się z ceną świadczenia z obowiązującego na daną chwilę cennika, dostępnego w Recepcji oraz na stronie internetowej olimedica.pl
 8. Wszystkie płatności za usługi winny być uregulowane nie później niż bezpośrednio po wykonaniu usługi z wyłączeniem usług, dla których wymagana jest wpłata zadatku.
 9. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją wyznaczonego terminu zabiegu. Rezerwacja terminu zabiegu, a także warunki dokonania zapłaty reguluje odrębna umowa zawierana pomiędzy pacjentem a Podmiotem Leczniczym. W przypadku braku wpłaty zadatku w okresie wskazanym w zawartej umowie, rezerwacja terminu nie jest dokonywana.
 10. Zadatek bezzwrotny przepada, gdy zabieg nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w przypadku:
 11. nieprzybycia, odwołania lub nieodwołania wizyty,
 12. braku kompletnych wyników zleconych badań,
 13. niezastrzegania przedoperacyjnych zaleceń personelu Olimedica
 14. nieodstawienia leków zaburzających krzepliwość krwi,
 15. nie przyjęcia zaleconych leków,
 16. złego stanu zdrowia pacjenta niepotwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,
 17. pacjent nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 18. Zadatek bezzwrotny nie przepada w sytuacji, gdy podczas konsultacji w Olimedica lekarz nie zakwalifikuje pacjenta do zabiegu lub w przypadku choroby bądź zdarzenia losowego po przedłożeniu stosownego zaświadczenia.
 19. Opcja zapłaty przez pacjenta za wykonaną usługę z odroczonym terminem płatności może zostać zrealizowana po uprzednim uzgodnieniu warunków z Kierownikiem Olimedica oraz wypełnieniu wniosku zobowiązującego do pokrycia kosztów udzielonych świadczeń.
 20. Olimedica zastrzega sobie prawo do egzekwowania nieuregulowanych należności poprzez listowne wezwanie do zapłaty.
 21. Olimedica nie przewiduje możliwości dokonywania dopłat do pojedynczych usług w celu uzyskania cen pakietowych.
 22. W przypadku, gdy pacjent wykupuje w Olimedica Pakiet Usług, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały pakiet usług winna być dokonana najpóźniej w dniu wykonania pierwszej usługi z danego pakietu usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionej usługi w ramach pakietu usług na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana usługa w ramach pakietu usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
 23. Pakiety Usług są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu. Po upływie tego terminu Pakiety Usług tracą ważność.
 24. Pakiety Usług nabywa się w siedzibie Olimedica.
 25. Pakiety Usług można wykorzystać podczas jednej bądź kilku wizyt.
 26. Rezerwacja usług, z których posiadacz Pakietu Usług zamierza skorzystać, powinna być uprzednio dokonana w rejestracji. Przy rejestracji należy poinformować recepcję, iż formą płatności będzie wykupiony Pakiet Usług.
 27. W przypadku rezygnacji z opłaconego Pakietu Usług, Olimedica rozlicza wykonane pojedyncze usługi w cenach pojedynczych usług z cennika obowiązującego w dniu zakupu usług.
 28. Pacjent ma prawo do przekazania osobom trzecim opłaconych usług lub wpłaconych, a niewykorzystanych środków. Pacjent zobowiązany jest wówczas do wyrażenia pisemnej zgody na wykorzystanie świadczeń przez wskazaną osobę trzecią.
 29. Usługa z Pakietu Usług podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów w przypadku nieprzybycia i nieodwołania wizyty z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 30. Zwroty wykonywane są w przeciągu 14 dni (czternaście) roboczych od momentu wydania decyzji przez Olimedica.

16. Obowiązek niesienia pomocy w sytuacjach nagłych

 1. Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.
 2. Lekarz jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia pacjenta.
 3. Jeżeli pacjent będący na wizycie wymaga transportu medycznego i hospitalizacji, to lekarz udzielający świadczenia jest zobowiązany wezwać zespół ratownictwa medycznego.

17. Bon upominkowy -Voucher

 1. Bon upominkowy-Voucher jest dokumentem wystawionym przez Olimedica umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Olimedica usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Olimedica zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością posiadanego Bonu upominkowego -Vouchera znajdującą się w aktualnej ofercie Olimedica.
 2. Bon upominkowy/Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela.
 3. Bon upominkowy/Voucher zawiera: nazwę usługi, nazwę produktu, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę, termin ważności.
 4. Bon upominkowy/Voucher może zawierać również opis sposobu jego realizacji.
 5. Wszelkie zmiany w treści Bonu upominkowego/Vouchera w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują, że Bon upominkowy/Voucher traci ważność.
 6. Bon upominkowy/Voucher można nabyć i zrealizować wyłącznie w placówce Olimedica.
 7. Bon upominkowy/Voucher ważny jest przez 3 (trzy) miesiące liczone od dnia jego wystawienia – w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego Bonu upominkowego/Vouchera. Po upływie terminu ważności Bon upominkowy/Voucher traci ważność, a posiadacz Bonu Upominkowego traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania Bonu Upominkowego przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Bonu Upominkowego, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Bonu Upominkowego, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Bon Upominkowy.
 8. Termin ważności Bonu Upominkowego jest przedłużany tylko w sytuacji, gdy wykonanie usług objętych Bonem Upominkowym nie jest możliwe do zrealizowania w okresie 3 miesięcy ze względu na odstępy czasowe pomiędzy zabiegami przewidziane w procedurach zabiegowych. W takiej sytuacji termin ważności Bonu Upominkowego jest przedłużany o czas niezbędny do wykonania zabiegów, których nie da się wykonać w ciągu 3 miesięcy.
 9. Bon upominkowy/Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 10. W sytuacji, gdy wartość Bonu upominkowego/Vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 11. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu upominkowego/Vouchera w sytuacji, gdy wartość usług, z których chce skorzystać przekracza wartość wskazaną na Bonie upominkowym/Voucherze.
 12. Bon upominkowy/Voucher może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług. Po upływie terminu ważności Bonu upominkowego/Vouchera, niewykorzystana jego wartość przepada.
 13. Przy umawianiu się na konsultację i/lub zabieg pacjent powinien poinformować, że korzysta z Bonu upominkowego/Vouchera. Warunkiem skorzystania z usług Olimedica na podstawie Bonu Upominkowego/Vouchera jest jego uprzednie okazanie w recepcji przed skorzystaniem z usługi.
 14. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Bony Upominkowe/Vouchery nie łączą się.
 15. Jeżeli Bon upominkowy/Voucher wystawiony został na określone usługi, Olimedica dopuszcza możliwość zamiany tak wykupionej usługi na inną/inne usługi o wartości wskazanej na Bonie Upominkowym/Voucherze, jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi wskazanej na Bonie Upominkowym/Voucherze.
 16. Warunkiem skorzystania z Bonu Upominkowego jest skontaktowanie się z placówką Olimedica, umówienie się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem terminu ważności wykorzystywanego Bonu Upominkowego/Vouchera.
 17. Warunkiem skorzystania z Bonu Upominkowego jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi Olimedica w recepcji placówki.
 18. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu upominkowego/Vouchera, Olimedica nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 19. Olimedica zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu Upominkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 20. Olimedica nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Bonu Upominkowego/Vouchera do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel Olimedica przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.
 21. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu Upominkowego/Vouchera, osoba zakupująca Bon Upominkowy/Voucher oraz osoba realizująca Bon Upominkowy/Voucher oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i zobowiązują się go przestrzegać. Osoba zakupująca Bon Upominkowy/Voucher zobowiązuje się także do poinformowania każdego użytkownika Bonu Upominkowego/Vouchera o treści niniejszego Regulaminu oraz miejscach, gdzie można zapoznać się z treścią Regulaminu.
 22. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów Upominkowych/Voucherów.

 

18. Promocje

 1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne:
 2. Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 3. Będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny .
 4. Szczegółowe zasady promocji zawierają w szczególności następujące informacje: czas trwania promocji, rodzaj promocji, przedmiot promocji, warunki udziału w promocji, promocyjne ceny.
 5. Przedmiotem promocji mogą być usługi świadczone przez Olimedica w ramach jej działalności oraz towary i produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez Olimedica.
 6. Usługi, towary oraz produkty objęte promocją, są takiej samej jakości co analogiczne usługi, produkty nieobjęte promocją.
 7. Usługi objęte promocją realizowane są zgodnie z zasadami wykonywania usług w Olimedica.
 8. Warunkiem skorzystania przez uczestnika promocji z usług, towarów lub produktów objętych promocją jest telefoniczne bądź osobiste skontaktowanie się z daną placówką Olimedica, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę, towar lub produkt, w trakcie obowiązywania promocji.
 9. Warunkiem skorzystania z promocji jest wyraźne powołanie się uczestnika promocji na daną ofertę promocyjną, przed przystąpieniem do procedur obowiązujących w Olimedica, w tym do procedury zabiegowej lub rejestrowej, w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę, towar lub produkt.
 10. Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Olimedica, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 11. Zakupioną w ramach promocji usługę należy zrealizować w okresie 3 miesięcy licząc od daty zakupu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 12. Personel Olimedica nie ma obowiązku informowania pacjentów o aktualnych promocjach oraz przyznawania pacjentom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej promocji, bez wyraźnego powołania się pacjenta na daną promocję.

 

 

 

V. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

19. Współpraca z innymi podmiotami

 1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

20. Inne usługi

 1. Olimedica może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i niepublicznych, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.
 2. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów.

VI. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKŁADZIE LECZNICZYM ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

21. Sporządzanie dokumentacji

 1. Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.
 2. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

22. Treść dokumentacji medycznej

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji.
 3. Dokumentację medyczną w Olimedica prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Dokumentacja medyczna zawiera:
 5. Oznaczenie Pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości (imię i nazwisko; datę urodzenia; oznaczenie płci; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku, gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania),
 6. Oznaczenie komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,
 7. Opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 8. Zdjęcia pacjenta przed, w trakcie i po zabiegu,
 9. Datę sporządzenia.
 10. W przypadku konieczności poprawienia wpisu elektronicznego z zakończonej wizyty nie wolno modyfikować wpisu podstawowego, lecz należy utworzyć nowy wpis i wskazać, do której wizyty się odnosi. Każda zmiana wpisu musi zawierać wskazanie przyczyny modyfikacji.
 11. Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg, upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia), niezwłocznie przekazuje się po zakończeniu wizyty do rejestracji.
 12. We wpisie z każdej wizyty muszą się znaleźć następujące informacje:
 • cel wizyty;
 • dane z badania podmiotowego (obejmujące dolegliwości i problemy, z które zgłasza pacjent);
 • dane z badania przedmiotowego (obejmujące wszystkie przeprowadzone badania przez lekarza i ich wyniki);
 • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży napisane słownie w języku polskim oraz za pomocą kodu ICD-10;
 • zlecenia badań, jeżeli zostały wydane;
 • zalecenia, jeżeli zostały wydane;
 • informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach, jeżeli zostały wydane;
 • informacje o lekach, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych przepisanych pacjentowi na receptach lub zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jeżeli zostały przepisane;
 • inne informacje, które lekarz uznaje za istotne dla oceny przebiegu wizyty.

 

23. Przechowywanie dokumentacji

 1. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną, o której mowa w § 22, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Olimedica.
 3. Dokumentacja administracyjna i pracownicza przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby.
 4. Dokumenty archiwalne, rachunkowe oraz dokumentację kadrową przechowuje zewnętrzne biuro rachunkowe.

24. Wewnętrzna dokumentacja medyczna

 1. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Olimedica udzieliła świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu leczniczego.
 2. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu zakończono udzielać świadczenie zdrowotne przekazywana jest do archiwum.

 

25. Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:

Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj:

 1. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 2. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 3. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 5. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 6. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 7. Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 8. Lekarzowi, pielęgniarce w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

do wglądu w Olimedica, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.
 1. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej następuje w sposób, o którym mowa w ust. 2 tiret 1 i 2, poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.
 4. W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej w Olimedica należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

26. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków podmiot leczniczy Olimedica pobiera opłaty na zasadach określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

27. Przechowywanie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
 2. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 3. Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 4. Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 5. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 6. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 7. Po upływie okresów przechowywania wymienionych w punkcie 1 dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
 8. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci Pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem, o czym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązany jest poinformować Pacjenta albo te osoby.

 

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 

28. Prawa pacjenta

 1. Podmiot leczniczy Olimedica zapewnia przestrzeganie zagwarantowanych ustawowo praw pacjenta.
 2. Szczegółowa informacja dotycząca praw pacjenta zagwarantowanych ustawowo udostępniona jest w dokumencie „Zagwarantowane ustawowo prawa pacjenta” i znajduje się w Recepcji.
 3. Z uwagi na charakter usług świadczonych w Olimedica na rzecz pacjentów, pacjent jest podmiotem praw i obowiązków, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w Olimedica poprzez okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 3, na wniosek pacjenta;
 5. Mając na uwadze treść pkt 1. powyżej, pacjentowi korzystającemu z usług Olimedica przysługuje w szczególności:
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych (art. 6–8 ustawy).
 • Prawo do informacji (art. 9–12 ustawy).
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych (art. 12a ustawy).
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji (art. 13–14 ustawy).
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  (art. 15–19 ustawy.)
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta (art. 20–22 ustawy).
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej (art. 23–30a ustawy).
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  (art. 31–32 ustawy).
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 33-35 ustawy).
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (art. 39-40 ustawy).

 

29. Obowiązki pacjenta

Do obowiązków pacjenta należy:

 1. Przestrzeganie regulaminu Podmiotu leczniczego;
 2. Przestrzeganie zakazów obowiązujących w Olimedica;
 3. Stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 4. Posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 5. Szanowanie mienia Podmiotu leczniczego;
 6. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt;
 7. Na czas trwania zabiegu (usługi) pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w placówce Olimedica. Za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru Olimedica nie ponosi odpowiedzialności finansowej;
 8. Na czas wykonywania zabiegu (usługi) pacjent zobowiązany jest wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne, w tym w szczególności telefon komórkowy;
 9. Poszanowania mienia będącego własnością podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą. Szkody powstałe z winy pacjenta zostaną usunięte na jego koszt;
 10. Pacjent zobowiązany jest wpłacić do kasy podmiotu należność z tytułu usunięcia szkód powstałych z jego winy, w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom ich usunięcia;
 11. Poszanowania mienia innych pacjentów;
 12. Zachowania czystości w miejscach, z których korzysta;
 13. Właściwego użytkowania sprzętu i urządzeń podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą;
 14. Przestrzegania norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu placówki, w tym nierozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz wykonywanych wobec nich świadczeniach;
 15. Przestrzegania zaleceń personelu placówki;
 16. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.

Pacjenci Olimedica nie mogą:

 1. Samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń.
 2. Samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej.
 3. Wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu placówki.
 4. Zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie siedziby.
 6. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren siedziby.

 

30. Obowiązki lekarza w zakresie informowania

 1. Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne.
 2. W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 

31. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych małoletnim

 1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego.
 2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub ustnej.
 3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

32. Informacje dla pacjenta

 1. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta są:
 2. udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania;
 3. okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych; wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych.
 4. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.
 5. Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zapisania się na wizytę, jednakże o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia czekających pacjentów.
 6. Podmiot leczniczy informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do pacjenta, w tym okrycia wierzchnie.

33. Wizyta

 1. Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji Olimedica na minimum 10 minut przed planowaną godziną wizyty w celu zarejestrowania się w recepcji.
 2. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, lekarz ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.
 3. W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest obowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty. Podmiot leczniczy ma prawo żądania przedpłaty na kolejne wizyty wobec pacjenta, który 3-krotnie nie poinformował wcześniej o odwołaniu wizyty i nie stawił się na wizytę.
 4. W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.
 5. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent obowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.

 

VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI

 

34. Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne

Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności:

 1. punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;
 2. informowanie o planowanych nieobecnościach w pracy z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem;
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Podmiotu leczniczego;
 4. weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta umówionego na wizytę;
 5. informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi świadczeniami zdrowotnymi;
 6. stosowanie się do zasad bezpieczeństwa systemu IT Olimedica (logowanie, wylogowywanie się po zakończeniu wizyty oraz nieprzekazywanie danych logowania osobom trzecim);
 7. weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;
 8. informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i konieczności ich uiszczania;
 9. noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;
 10. zwrot klucza do gabinetu lekarskiego oraz dokumentacji medycznej do recepcji po zakończeniu pracy.

35. Zakazy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne

Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno:

 1. pobierać jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 2. przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody kierownictwa Olimedica;
 3. skracać czasu trwania wizyt;
 4. udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 5. przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich niewspółpracujących z Olimedica.

IX. BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE STANU EPIDEMII ORAZ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

36. Okres stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego

 1. W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności możliwości zachorowania na COVID 19, Olimedica stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 2. W celu zapewnienia pacjentom oraz personelowi kliniki maksymalnego bezpieczeństwa Olimedica wdrożyła we wszystkich placówkach zaostrzone procedury aseptyki:
 3. Procedury dezynfekcji wszystkich stref kliniki dostępnej dla pacjentów i personelu są wykonywane częściej niż jest to zalecane. Szczególną uwagę zwraca się na powierzchnie najczęściej dotykane, tj. uchwyty, klamki i blaty, które dezynfekowane są na bieżąco.
 4. Wszystkie gabinety lekarskie i kosmetologiczne, pomieszczenia socjalne, łazienki dla pacjentów i personelu wyposażone są w certyfikowane dezynfekujące płyny antybakteryjne. W łazienkach znajdują się również instrukcje jak prawidłowo myć ręce.
 5. W placówkach zwiększona jest cyrkulacja powietrza, aby zapewnić wszystkim stały dopływ świeżego powietrza.
 6. Wszystkie kosze na śmieci są zamykane.
 7. Personel placówek wyposażony jest w środki ochrony osobistej, w godzinach pracy nosi maseczki ochronne oraz zobligowany jest do częstej dezynfekcji dłoni.
 8. W celu zapewnienia innym pacjentom oraz personelowi kliniki maksymalnego bezpieczeństwa pacjenci korzystający z usług Olimedica zobligowani są do zachowania zasad bezpieczeństwa:
 9. Zakładania przed wejściem do kliniki maseczek ochronnych zakrywających nos i usta,
 10. Dezynfekcji dłoni płynem antybakteryjnym po wejściu do kliniki,
 11. Przychodzenia na wizyty oraz zabiegi bez osób towarzyszących.
 12. Każdorazowo aktualnie obowiązujące pacjentów Olimedica zasady zachowania bezpieczeństwa, obejmujące wszelkie dotychczasowe zmiany ich treści, dostępne są na drzwiach wejściowych każdej placówki.
 13. Olimedica zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku niestosowania się pacjentów do zasad zachowania bezpieczeństwa.
 14. Szczegółowe wytyczne i aktualne zalecenia znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

37. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 1. Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 2. Realizacji promocji;
 3. Realizacji Bonów Upominkowych;
 4. Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 5. Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 6. Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 7. Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 8. Wystawienia na Państwa życzenie faktury VAT – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 9. Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

38. Odbiorcy przetwarzania danych

Odbiorcami przetwarzania danych są

 1. osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 2. upoważnieni pracownicy Administratora danych;
 3. osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 4. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 5. organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
 6. konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 7. podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 8. upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 9. minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 10. uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 11. organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 12. podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 13. zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 14. komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 15. osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 16. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 17. spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 18. osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 19. członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 20. Inspektor Ochrony Danych;
 21. Biuro Rachunkowe;
 22. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
 23. Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
 24. Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

 

39. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej:
 2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 3. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
 4. 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
 5. 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 6. 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
 7. 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
 8. 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;
 9. Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.
 10. Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.
 11. Dane zawarte na fakturze VAT – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług;
 12. Dane zawarte w Księdze Skargi i Wniosków – przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

40. Dane obowiązkowe

 1. Dane osobowe podawane obowiązkowo na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania:
 2. Imię i nazwisko
 3. PESEL
 4. Data urodzenia
 5. Adres zamieszkania
 6. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
 7. Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego
 8. Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r.:
 9. Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku, gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
 10. Numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem – w przypadku zapisania na listę oczekujących.
 11. Numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych.
 12. Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.
 13. Imię i nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 14. Adres podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 15. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

41. Dane dobrowolne

Dane przetwarzane dobrowolnie:

 1. Numer telefonu
 2. Adres e-mail

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon, mail) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

42. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 4. ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez Państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

43. Monitoring wizyjny w Olimedica.

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Administratora danych oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.
 2. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 ro zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

XI.REKLAMACJE, SKARGI I WNIOSKI

 

44. Reklamacje

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Olimedica, ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej w rejestracji/telefonicznie lub na adres mailowy info@olimedica.pl
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana listownie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 44 pkt 4.
 4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.

45.Skargi i wnioski

 1. Pacjent może składać skargi i wnioski dotyczące działalności podmiotu.
 2. Skargi i wnioski należy składać:
 • W Księdze Skarg i Wniosków dostępnej na Recepcji Olimedica,
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@olimedica.pl,
 • Osobiście w siedzibie Olimedica w godzinach otwarcia podmiotu.
 1. W celu rozpoznania skargi (wniosku), zgłaszana przez Pacjenta skarga (wniosek) powinna zawierać co najmniej dane osoby zgłaszającej skargę (wniosek) tj.:
 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
 • informację o świadczeniu, którego dotyczy skarga (wniosek),
 • rodzaj świadczenia i termin wykonania.
 1. Skargi (wnioski) będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.
 2. Niezależnie od powyższego, pacjent zobowiązany jest stawić się w podmiocie leczniczym osobiście w uzgodnionym z pacjentem terminie w celu umożliwienia personelowi Olimedica weryfikacji zgłaszanych zastrzeżeń przez pacjenta, jeżeli taka wizyta okaże się w danym przypadku konieczna na potrzeby oceny zasadności zgłaszanej skargi.
 3. W przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę, o której mowa w punkcie 5, uzgodniony zostanie nowy termin kolejnej wizyty. Trzykrotne niestawienie się pacjenta na uzgodnionej wizycie jest równoznaczne z zamknięciem procesu rozpatrywania skargi (wniosku) złożonej przez pacjenta. W celu sprawnego przebiegu procesu rozpatrywania skargi (wniosku) wizyta powinna zostać zrealizowana w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia wpływu skargi (wniosku). Po upływie tego terminu skarga (wniosek) nie będzie rozpatrywany.
 4. Za pozytywne rozpatrzenie skargi (wniosku) uznaje się naprawę wady lub w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.

46. Skarga (wniosek) nie będzie uwzględniana w przypadku, gdy pacjent:

 1. Przerwał zaplanowane leczenie bez podania przyczyny,
 2. Nie stosuje się do zaleceń lekarza, specjalisty itp.,
 3. Samodzielnie dokonuje korekt udzielonych świadczeń,
 4. Zataił informacje mające wpływ na przebieg i efekt świadczenia,
 5. Uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia obszarów poddanych zabiegom.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

47. Zagadnienia dodatkowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem leczniczym.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego, obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej olimedica.pl
 3. Każdy pacjent korzystający z usług Olimedica zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu Organizacyjnego oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia usług, które zostaną mu udostępnione w placówce Olimedica lub są dostępne dla pacjentów za pośrednictwem strony internetowej olimedica.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z daną usługą będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Olimedica.
 5. Olimedica zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw nabytych przez pacjentów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 26.03.2024r.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!