fbpx

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Olimedica Izabela Żmudzińska (zwana dalej Olimedica), ul.  Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, REGON: 812036179.

2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Olimedica oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Olimedica.

3. Olimedica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

II. Dane Osobowe

1. Olimedica przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących usługi Olimedica oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Olimedica oraz Produktów i usług partnerów handlowych Olimedica, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

2. Olimedica wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Olimedica jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • realizacji zamówień na usługi Olimedica,
 • wystawieniu faktur, rachunków i spełnieniu innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień,
 • udzielenia rabatu lub informacji o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych,
 • przechowywania nieopłaconych zamówień,
 • rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych z umową,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi,
 • kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica oraz Produktów i usług partnerów handlowych Olimedica, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami,
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazaniu faktów.
 • w celu analitycznym – automatyczne zbieranie danych podczas korzystania ze strony internetowej w tym np. cookies Google Analytics, Facebook Pixel,
 • wykorzystywanie cookies na stronie, jej podstronach i powiązanych witrynach.,
 • zarządzania stroną internetową, podstronami i innymi stronami Administratora,
 • zamieszczania przez użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora,
 • w wewnętrznych celach administracyjnych związanych z zarządzaniem kontaktem z Klientem,
 • reakcji na informacje przesłane Olimedica z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica oraz produktów i usług partnerów handlowych Olimedica, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing,
 • wysyłanie newslettera,
 • w celu dostosowywania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług,
 • w celu tworzenia własnych baz danych użytkowników,
 • w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience, youtube, instagram oraz kierowania marketingu (promocja i reklama usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających stronę),
 • w celu przechowywania komentarzy na stronie, jej podstronach i powiązanych z nią witrynach.

4. Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Olimedica.

Administrator może prowadzić remarketing polegający na reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy email subskrybentów zostaną wgrane do narzędzi marketingowych oferowanych przez Facebook Inc. tzw. Menedżera reklam, a następnie jest do nich reklama utworzona przez administratora pod warunkiem, że subskrybent jest jednocześnie użytkownikiem platformy Facebook. Każdorazowo dane te są usuwane po zakończeniu kampanii reklamowej. Każdorazowo używana jest w tym celu nowa zaktualizowana lista subskrybentów.

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności firmy Meta (dawniej Facebook Inc.)

5. Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica oraz produktów i usług partnerów handlowych Olimedica.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Olimedica. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie przez użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego użytkownika i wówczas ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. A Rodo (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/ korzystania z formularza kontaktowego/ subskrypcji newslettera/ składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Olimedica. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Prawa Klienta (Użytkownika):

 • Prawo dostępu do treści jego danych,
 • Prawo do przenoszenia swoich danych,
 • Prawo do poprawiania swoich danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z obecnymi przepisami ODO.
 • Prawo do bycia zapomnianym, jeżeli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualne przepisy prawa.

8. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Zgody wyrażone przez niego na określone działania mogą być w każdym czasie cofnięte, co skutkować będzie usunięciem jego adresu e-mail z listy (np. mailingowej) Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody) Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dotyczy to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa (Ograniczenia dotyczące uprawnień zawarte są w treści RODO)

W celu realizacji swych praw Klient/Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: info@olimedica.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli zostały one podane w niniejszej polityce, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnienie będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

Administrator DO informuje że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W niektórych przypadkach dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych przez administratora.

Każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług np. Facebook, Google, Microsoft, Znany Lekarz, Aurero itp. Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności każdego z naszych dostawców znaleźć można na ich stronach internetowych.

9. Olimedica będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Olimedica, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń Olimedica.

Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolność Użytkownika w rozumieniu RODO.

Dane mogą być profilowane. Nie powinno to jednak mieć żadnego wpływu na sytuacje prawną Użytkownika/Klienta. Nie powinno mieć to żadnego wpływu na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzona z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. wiek, płeć, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na stronie.

9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

11. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych olimedica.pl

12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji konta, zakupu usług Olimedica, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny olimedica.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.olimedica.pl (określone szczegółowo w Polityce Plików Cookies)
2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony olimedica.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.olimedica.pl.

8. W przypadku uzyskania przez Olimedica wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.olimedica.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Olimedica może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

III. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny olimedica.pl i jej poddomen

1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.olimedica.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

IV. Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://olimedica.pl/kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Olimedica i dostępnych na www.olimedica.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera.  Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Olimedica zwracać się do czytelników po imieniu.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Olimedica oraz partnerów handlowych Olimedica)

3. Olimedica zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica.

4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu olimedica.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Olimedica i www.olimedica.pl.

5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.olimedica.pl.

6. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VII. Jawne Dane Osobowe

1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Olimedica  przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

2. Olimedica nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

IX. Inne formularze

1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Olimedica i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Olimedica nie podlegają Polityce Prywatności.

X. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Olimedica nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://olimedica.pl/. w przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. w odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Olimedica nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Olimedica serwisu i newsletterów.

POLITYKA  PLIKÓW COOKIES

Portal www.olimedica.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies – czyli tzw. „ciasteczka” są danymi informatycznymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portal i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu Olimedica Centrum Medyczne, ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych naszego portalu do preferencji Użytkownika oraz ich optymalizacji, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia nam ich ulepszanie
 • utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać swojego loginu i hasła.

W ramach naszego Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Ustawienia” lub „Pomoc” w menu twojej przeglądarki internetowej.Za pomocą portalu olimedica.pl mogą być też umieszczane cookies pochodzące z serwisów facebook.com, google.com, youtube.com bądź innych partnerów.Takie umieszczanie plików cookies przez nich uregulowane jest oddzielnymi politykami cookies tych serwisów. Jeśli nie chcesz aby te serwisy umieszczały pliki cookies przed wizytą na stronie olimedica.pl należy wylogować się z facebook.com oraz google.com lub nie korzystać z witryn internetowych naszych partnerów  tj. Znany Lekarz, Booksy, Aurero itp. oraz wtyczek przekierowujących użytkownika do socialmediów.

Dowiedz się więcej na temat plików COOKIES.

Naszymi partnerami są: Pixel Facebook, Google Analytics, Google ads, Youtube,

Na stronie zamieszczone są treści z portali i stron internetowych dostawców zewnętrznych np.: Znany lekarz, Aurero, Booksy, Powiadomienia typu web push, wtyczki kierujące do socjalmediów, treści z portali i stron internetowych dostawców zewnętrznych np. Znany lekarz, Aurero, Booksy.

Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji usług i podnoszenia jakości ich świadczenia:

 • Serwery, domeny itp.
 • Dokumenty księgowe,
 • Systemy płatności,
 • Korzystanie z usług google itp…

Oraz inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy zaangażowani do obsługi technicznej administracyjnej i świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów np. pomocy księgowej informatycznej graficznej copywriterskiej wirtualnym asystentkom firmom windykacyjnym prawnikom itd.

Dane mogą być udostępnione odbiorcom danych ( m.in. organom państwowym) np. w celu realizacji obowiązków prawno podatkowych związanych z rozliczeniami.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

 

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na Stronie, podstronach czy powiązanych witrynach w sposób niezgodny z prawem. Treści umieszczone na Stronie, podstronach i powiązanych witrynach są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Administrator w żaden sposób nie wykorzystuje logów serwera do identyfikacji użytkownika. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

DATA PUBLIKACJI: 13.03.2017r.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 08.02.2023r.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!